Visszaélés-bejelentési rendszer

Tájékoztatás

a visszaélés-bejelentési rendszerről

 

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) – jogszerű és prudens működése érdekében – a jogszabályok, a szervezeti integritás, valamint a magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés - bejelentési rendszer a  Társaság által üzemeltetett felület, amelyben bejelentés, panasz tehető jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, mulasztásra, illetve egyéb visszaéléssel kapcsolatos ügyre vonatkozólag. A bejelentések megtételére jogosult személy a Társaság valamennyi jelenlegi, volt és a foglalkoztatási jogviszony létrehozásának folyamatát már megkezdett munkavállalója és minden olyan személy, aki a Társaság nevében vagy érdekében bármilyen tevékenységet végez, végzett vagy az annak végzésére irányuló jogviszony létesítését már megkezdte, illetve azok a közreműködők is, akikkel a Társaság szerződéses partnerei részéről együttműködik, együttműködött, vagy az együttműködésre irányuló jogviszony létrehozását már megkezdte.

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgáljuk.

Különösen indokolt esetben a kivizsgálási határidő meghosszabbítására van lehetőségünk – a bejelentéstől számított legfeljebb 3 hónapon belül – amelyről minden esetben írásban tájékoztatjuk a Bejelentőt, a kivizsgálás várható záró időpontjának megjelölésével.

Társaságunk a kivizsgálás során a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésére bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.  

A Társaság mellőzheti a bejelentett jogsértések vizsgálatát az alábbi esetekben:

 • azonosíthatatlan Bejelentő tette meg a bejelentést,
 • a jogszabály által bejelentésre nem jogosult személy nyújtotta be,
 • a bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
 • a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a Bejelentő,
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálásáról, vagy annak mellőzéséről (annak indokaival együtt), a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatjuk az általa megjelölt postai, vagy elektronikus e-mail címen.

 

Adatvédelmi rendelkezések:

A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges (egyedi azonosításához szükséges) személyes adatait a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 116. §-a valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 18.§-a alapján benyújtott jogsértésekre vonatkozó bejelentések kivizsgálása érdekében kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja a Bejelentő tekintetében: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ugyanis a Társaságnak jogos érdeke fűződik az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló jogszabály betartásához, valamint a visszaélések bejelentésének kivizsgálásához.

 

A Bejelentés módjai:

 • a bejelentések megtételére dedikált e-mail cím: compliance@dbrt.hu;
 • postai levél formájában történő anonim bejelentési lehetőség: Jogi és Compliance Igazgatóság, Compliance Osztály, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.;
 • szóban (+36 1 510 0886),  személyes meghallgatás formájában történő bejelentés: előzetes egyeztetés alapján, melyre vonatkozó igényét kérjük, jelezze a megjelölt telefonszámon vagy a dedikált e-mail címen.

 

A munkavállalók személyes adatai a munkavállaló egyértelmű hozzájárulása hiányában nem hozhatóak nyilvánosságra és kizárólag abban az esetekben továbbítható harmadik fél részére, ha a vizsgálat kapcsán utóbb nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

 • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatai az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadásra kerülnek,
 • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatai az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadásra kerül, vagy

ha a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére szükségesek a személyes adatok megküldése és a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy a Bejelentő ehhez hozzájárult.

 

A Bejelentőt – a rosszhiszeműen közölt valótlan adatközlés vagy a valós adat elhallgatása esetén kívül – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. A bejelentést a Társaság bizalmasan kezeli.

A bejelentésben, az az alapján indított vizsgálatban, valamint a vizsgálat eredményeit rögzítő jelentésben kezelt személyes adatokat, amennyiben a vizsgálat eredményeként munkáltatói intézkedés történik, a vizsgálat lezártát követő 3 évig megőrizzük.

Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés nem látszik szükségesnek, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 (hatvan) napon belül töröljük.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a Bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeljük.

Jogorvoslati lehetőségek:

 1. Panasz:
  Amennyiben panasza van a Díjbeszedő Faktorház Zrt. adatkezelésével kapcsolatosan, levelét a gdpr@dbrt.hu e-mail, vagy a 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. postai címre küldje.
 2. Bírósághoz fordulás joga:
  Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósági utat vehet igénybe. A per Fővárosi Törvényszéken vagy – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek
 3. Adatvédelmi hatósági eljárás:
  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefon: 06-30-683-5969
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu